Obchodní podmínky nákupu na Mamutík.cz

 

Michaela Chourová

 Formanská 219, 149 00 Praha 4  

identifikační číslo: 02727455, DIČ: CZ9359200180

zapsané  u Úřadu městské části Praha 11 – živnostenský odbor, Vidimova 1352/2, 
149 41 Praha 4, č.j. MCP11/14/013886, vložka S-MCP11/14/013886

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.mamutik.cz

 

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, elektronická komunikace, uživatelský účet

Obchodní podmínky internetového obchodu www.mamutik.cz (dále jen „obchodní podmínky“) upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.mamutik.cz (dále jen „internetový obchod“). Provozující je fyzická osoba XYZ. Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Na základě registrace kupujícího může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu kupující provádí objednávku zboží (dále jen „uživatelský účet“). Elektronický nákup je upřednostňován před telefonickou objednávkou s ohledem na aktuální prověření stavu skladových zásob, počtu objednávek, zrychlení průběhu zpracování objednávek a dotazů.

Objednávku lze uskutečnit i bez nutnosti registrace kupujícího. Při registraci a objednávání zboží skrze internetový obchod je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny registrační údaje (jméno, příjmení, tel. kontakt, email, adresa dodání aj.). Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen pravidelně aktualizovat, při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány tyto údaje za úplné a správné.

Pokud nebudou data aktualizována a při objednávce nebudou data odpovídat skutečnosti a bude objednané zboží zasláno například na chybnou dodací adresu, náklady s tím spojené nese kupující v plném rozsahu, pokud zde náklady prokazatelně vzniknou (náklady na balné, dopravu, doběrečné, přeposlání balíků, vratka nedoručeného zboží aj.). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující má možnost změny hesla svého uživatelského účtu kdykoliv dle uvážení.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct měsíců nevyužívá (365 dnů po sobě jdoucích), nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu vybavení prodávajícího související s provozem internetového obchodu, popř. nutnou údržbu vybavení třetích osob, například poskytovatelů internetového připojení, zdroj el. energie aj.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, avšak bez ceny za dopravu, doběrečného či balného. Ceny dopravy jsou uvedeny zvlášť v těchto obchodních podmínkách a v rámci jednotlivých objednávek uvedené na stránkách www.mamutik.cz.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje oddělené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zájmu o dodání zboží na Slovensko, prosím informujte nás prostřednictvím elektronické pošty s obsahem Vaší objednávky a přesného místa dodání. Obratem Vám zajistíme nabídku na cenu dopravy i na Slovensko. Platba v EUR je, po předchozí dohodě, možná.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje základní data o kupujícím, informace o zboží a počtu kusů, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží aj. Kupujícímu je umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a závazné. Prodávající neprodleně, po obdržení objednávky, kupujícímu potvrdí objednávku a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v předmětné objednávce.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a obchodních podmínek, Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, po učinění objednávky ze strany kupujícího, bude probíhat formou emailové komunikace. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky či zboží (zakázková výroba, nadměrné množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Také je zde možnost vyžádání si uhrazení zálohy s ohledem na objem objednaného zboží. Tato skutečnost vzniká automaticky při objednávce vyšší než 10.000,-Kč s DPH. 2. Cena zboží a platební podmínky

Ceny zboží vycházejí ze základního ceníku internetového obchodu www.mamutik.cz k datu objednávky, jsou uvedeny v českých korunách s DPH a nezahrnují náklady na poštovné, balné či dopravu. Cena dopravy, balného a souvisejících nákladů s doběrečným jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu a kupující je s nimi obeznámen před objednáním zboží a potvrzením objednávky.

Úhradu kupní ceny lze provést některým z následujících způsobů:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě, že je zboží dostupné, tedy je skladem, bude Vám   emailem zaslána zálohová faktura. Variabilní symbol platby je číslo zálohové faktury. Objednané zboží bude odesláno   po uhrazení kompletní platby na bankovní účet č. xxx.Tento účet není platný pro platby v měně EUR.
  • v hotovosti při převzetí zboží na provozovně prodávajícího se nyní připravuje, prozatím není možné.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží, pokud není výše objednávky v takové výši, že náklady s tím spojené nese v plné výši prodávající. Náklady spojené s dodáním zboží nese v plné výši prodávající při objednávce vyšší než 2.999,-Kč s DPH. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná ihned při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednávka nebude v tomto termínu uhrazena, může být objednávka ze strany prodávajícího stornována. Prodávající vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - faktura je součástí dodávky zboží, anebo po uhrazení ceny zboží je zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Takto doručený dokument je plnohodnotný tak, jako by byl písemně doručen kupujícímu.

II. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat písemně na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mamutik.cz V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu, rozsah či objem obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo doručí na adresu uvedenou jako provozovna. Zboží nesmí být jakkoliv poškozené, nesmí jevit známky opotřebení, nejlépe s neporušeným obalem.

Vrácení zboží formou na dobírku, zaslané ze strany kupujícího, není možné a tyto balíky nejsou přebírány.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek také nepoškozen, nejevící známky opotřebení aj. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, pokud byly finanční prostředky již uhrazeny. Pokud již bylo zboží dodáno a převzato, musí být zasláno zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení: Zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném obalu. V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena. Zboží musí být čisté, nepoužívané, nepoškozené, kompletní. Společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie. Zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.). Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení může být zboží poškozeno během přepravy a v tomto případě prodávající dané zboží nepřevezme.

Zboží zasílejte doporučeně a nejlépe pojištěné, neboť provozovatel eshopu www.mamutik.cz neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy (doporučeně neznamená na dobírku). Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího, nebo elektronickou formou pomocí emailu a finanční prostředky navráceny kupujícímu. Právo na odstoupení kupujícího od smlouvy se týká pouze spotřebitele, pokud je kupujícím podnikatel nakupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti (faktura je vystavena na IČ), nevzniká mu tento nárok. Zákon takovou možnost neuvádí. 

III. Dodací podmínky

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, nebo v co nejkratší době dle následného avíza přepravní společnosti. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat bezodkladně neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, musí však o této skutečnosti být sepsán záznam, jehož kopii je nutné zaslat neprodleně prodávajícímu.

Zásilku zkontrolujte a dbejte opatrnosti při rozbalování. V případě nepřevzetí zásilky, v době obvyklé pro doručení – dle podmínek přepravní společnosti a v termínu k tomu určeném, souhlasí kupující s podmínkou úhrady kompletních nákladů spojených s balením a dodáním zboží. V případě, že kupující zboží objedná a objednávka je ve výší nižší než 2.999,-Kč s DPH, tedy dopravné hradí kupující, a objednávku kupující ve stanovené době nepřevezme, souhlasí uzavřením kupní smlouvy s úhradou částky ve výši odpovídající vzniklým nákladům za přepravné a balné rovnající se výši uvedené v objednávce. Splatnost je 7 dnů, v případě neuhrazení v této době bude částka nárokována, včetně ostatních souvisejících nákladů spojených s právním zastoupením, skrze právní kancelář a vymáhána soudní cestou.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a také případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Termín dodání Garantovaná dodací lhůta je maximálně do14ti dnů od akceptace objednávky prodejcem. Zboží, které je fyzicky skladem Vám zpravidla doručíme do jednoho až tří pracovních dnů kamkoli po České republice. Zboží, které není aktuálně fyzicky skladem, běžně expedujeme do 4-10 pracovních dnů. Informace o stavu skladových zásob u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má obecně informativní charakter (průběžně vyskladňujeme a doplňujeme naše skladové zásoby dle sezónnosti, akčních prodejů, slev aj.). V případě momentální nedostupnosti zboží Vás budeme obratem kontaktovat a navrhneme vhodné řešení. Pokud vyžadujete dodání zboží v konkrétním termínu, doporučujeme tento požadavek poznamenat do "poznámky" ve Vašem objednávkovém formuláři.

IV. Způsob a cena za doručení

Pro doručování zásilek využíváme především dopravce Českou poštu a jiné smluvní dopravce s ohledem na velikost - váhu zásilky a charakter zboží. Možnost dopravce určí zákazník, na základě vlastní žádosti, a to volbou v objednávkovém formuláři. Na požadavek zákazníka také vhodného dopravce doporučíme, případně nabídneme jiné možnosti. Ceník dopravy (ČR)

Balné je vždy ZDARMA.

Poštovné ZDARMA pro zásilky nad 2.999,-Kč s DPH při platbě předem na účet provozovatele.

Poštovné do hodnoty 2.998,-Kč s DPH:

Česká pošta - platba předem nebo dobírkou - balík do ruky

Poštovné 99,-Kč

Doběrečné (dobírka) 40,-Kč

Při platbě předem na účet poskytujeme slevu 40,-Kč z poštovného a doběrečného (dobírka).

Česká pošta - platba předem nebo dobírkou - balík na poštu

Poštovné 99,-Kč

Doběrečné (dobírka) 40,-Kč

Při platbě předem na účet poskytujeme slevu 40,-Kč z poštovného a doběrečného (dobírka).

Smluvní přepravci - ostatní

Poštovné a doběrečné (dobírka) dle aktuální nabídky u objednávek.

Při platbě předem na účet poskytujeme slevu 40,-Kč z poštovného a doběrečného (dobírka).

Vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit!

Doprava Slovenská republika

Dohodou dle individuální poptávky.

V. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

VI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, název obchodní firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě registrace evidujeme Vaše obchodní transakce. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě neumožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující a návštěvník internetového obchodu www.mamutik.cz se může registrovat pro zasílání novinek, informací aj. z našeho elektronického obchodu a to formou přihlášení se k odběru novinek, tzv. newsletteru. V souladu s výše uvedenými články o ochraně osobních údajů jsou tyto osobní údaje zpracovány v souladu s výše uvedenými články.

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující má také možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncového zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VIII. Reklamační řád

Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména Občanský zákoník, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.mamutik.cz, které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Kupující je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem v rámci obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto reklamačním řádem souhlas. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží, jako dodací list i záruční list. Převzetím zboží kupující souhlasí se záručními podmínkami prodávajícího. Jestliže není zboží odebráno osobně, okamžikem převzetí zboží se rozumí moment, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.

Za vady, které se vyskytnou v záruční době podle zákona, odpovídá prodávající. Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka/záruční doba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu či obecně známými pravidly a zvláštními předpisy pro užívání dané věci. Záruka se také nevztahuje na baterie, které jsou, ve většině případů, součástí produktů. Tyto baterie slouží pouze k prvotnímu vyzkoušení produktu.

Výrobce případně prvotní distributor uvádí, že zboží odpovídá právním předpisům a splňuje deklarované vlastnosti, jakostní i technické parametry. Uváděná kvalita dodávaného zboží je garantována během záruční lhůty, za předpokladu dodržení předepsaných skladovacích, dopravních a aplikačních podmínek uvedených u daného zboží.

Při převzetí zboží kupující věc podle možnosti co nejdříve prohlédne a přesvědčí se o vlastnostech a množství. V případě jakékoli zjištěné vady provede reklamaci. Množstevní vadu kupující reklamuje ihned při převzetí zboží. Vadu v jakosti kupující reklamuje také nejlépe a bezodkladně ihned po zjištění.

K reklamaci musí kupující doložit platný doklad o zakoupení zboží, případně výpis z účtu tento nákup potvrzující. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Průběh řešení reklamace bude doložen písemnou formou mezi prodávajícím a kupujícím. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Především pak v případě, kdy si reklamační postup žádá účast třetí osoby. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající od kupujícího neobdržel podklady objektivně nutné pro řádné vyřízení reklamace.  

Před jakoukoliv reklamací nás prosím nejdříve informujte elektronicky o rozsahu vady, ev. doplňte fotografiemi a popisem dané vady. Následně bude rozhodnuto, jak daná reklamace bude řešena. V některých případech, především s ohledem na prodejní cenu a uznání reklamované vady, nákladů na dopravu aj., není ekonomické zboží posílat poštou k nám zpět, tedy tím zamezíme vícenákladům na obou stranách. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době má kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží či slevu z kupní ceny a to v rámci oprávněné reklamace. Přičemž prodávající je oprávněn zvolit způsob odstranění vad zboží. V případě řešení reklamace výměnou či opravou zboží, je kupující povinen převzít toto zboží bez zbytečné prodlevy. V případě oprávněné reklamace množstevní vady má kupující právo na dodání chybějícího zboží. 

Oprávněná reklamace může být uznána v případě:

Doložení platného dokladu o zakoupeném zboží, nebo předložení výpisu z účtu kupujícího. Specifikací konkrétní vady reklamovaného zboží s určením přesné identifikace zboží. Zboží bylo správně použito ke svému účelu, s ohledem na jeho povahu a při dodržení vhodných klimatických podmínek pro jeho aplikaci, reklamovaná vada nevznikla vlivem živelné pohromy ani působením klimatických podmínek. Zboží bylo po dodání kupujícímu skladováno a přepravováno dle příslušné dokumentace výrobku. Pokud bude zboží po dodání kupujícímu kýmkoli a jakkoli zpracováno vztahuje se záruka a reklamace za jakost pouze na stav zboží, ve kterém bylo dodáno,  

Kupující má možnost před vytvořením objednávky seznámit se s povahou a vlastnostmi požadovaného zboží, zvláště pak uvedenými v popisu výrobku (byla-li výrobcem či prvotním distributorem vystavena). V této souvislosti může také kontaktovat naší společnost prostřednictvím el. pošty pro doplnění případně chybějících informací, které kupující požaduje.

Vyobrazení barevných odstínů u barveného zboží na webových stránkách našeho internetového obchodu je pouze orientační

Zboží, u něhož byla uznána oprávněná reklamace, lze předat osobně na provozovnu prodávajícího na adrese, nebo zaslat zpět na adresu společnosti, a to za následujících podmínek a doporučení:

Zboží nejlépe zasílejte v původním nepoškozeném výrobním obalu. V případě, že se jedná o zboží, které je zataveno do ochranné fólie je vhodné, aby tato folie nebyla poškozena. Zboží musí být čisté, zboží nesmí být používané, zboží musí být nepoškozené, zboží musí být kompletní. Společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie.

Zboží doporučujeme zasílat vhodným a bezpečným způsobem s ohledem na jeho povahu a vlastnosti (dopravce, obal, označení atd.). Pokud zašlete zboží v jiném než výrobním obalu, vystavujete se riziku znehodnocení obsahu. V případě vzniku jakékoli škody v této souvislosti vlivem nedodržení daného doporučení, nenese xx žádnou zodpovědnost.

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, provozovatel neručí za jeho případnou ztrátu či poškození během přepravy. Zásilky na dobírku a poškozené zásilky nepřebíráme.

Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací, jdou při oprávněné reklamaci k tíži prodávajícího, při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. Povinná strana se zavazuje tyto náklady oprávněné straně uhradit.  

IX. Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo zboží bylo zakoupeno s již vadou, na kterou byl kupující upozorněn, a tato vada byla uvedena v dodacím listě/faktuře.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle, nebo místě podnikání. Prosím informujte nás nejdříve o skutečnosti reklamace a rozsahu dle dříve uvedených informací, abychom si ujasnili rozsah reklamace před zaslání k nám.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Nejvhodnější je reklamované zboží zaslat na adresu uvedenou ….xxx

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Veškeré informace o zboží umístěném na stránkách internetového obchodu jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

Termín vyřízení reklamace je 30 dnů.

Všeobecná doporučení a upozornění

Právní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 


Top